PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Trợ cấp nông nghiệp là gì?
Trợ cấp nông nghiệp là gì?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 15 tháng 8, 2012

Trợ cấp nông nghiệp là các hình thức hỗ trợ của Chính phủ cho việc sản xuất, tiêu thụ nông sản (cho sản xuất nông nghiệp nói chung, cho một vùng nông nghiệp hoặc cho một sản phẩm cụ ...

Lộ trình mở cửa dịch vụ WTO
Lộ trình mở cửa dịch vụ WTO
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 23 tháng 7, 2012

PHẦN II LỘ TRÌNH MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VIỆT NAM THEO CAM KẾT GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)Trải qua 12 năm đàm phán gia nhập và thực hiện cải cách kinh tế, hoàn thiện hệ ...

Tại sao doanh nghiệp cần biết cách đọc Biểu cam kết?
Tại sao doanh nghiệp cần biết cách đọc Biểu cam kết?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Các cam kết cơ bản và chủ yếu của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường dịch vụ được nêu trong Biểu cam kết dịch vụ. Biết cách đọc và hiểu nội dung Biểu cam kết về dịch vụ là yếu ...

Cách đọc Biểu cam kết dịch vụ?
Cách đọc Biểu cam kết dịch vụ?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Ý nghĩa của các cột trong Biểu cam kếtBiểu cam kết dịch vụ gồm 4 cột, bao gồm cột mô tả ngành/phân ngành; cột nêu các cam kết mang tính hạn chế về tiếp cận thị trường; cột nêu các cam kết ...

Một Biểu cam kết dịch vụ chứa những thông tin gì?
Một Biểu cam kết dịch vụ chứa những thông tin gì?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Phần cam kết nền (còn gọi là cam kết chung): là các cam kết áp dụng cho tất cả các ngành dịch vụ nêu trong Biểu cam kết, thường là các điều kiện về phương thức cung cấp dịch vụ như hiện ...

Cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam có tương đương với hiện trạng chính sách, pháp luật của Việt Nam không?
Cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam có tương đương với hiện trạng chính sách, pháp luật của Việt Nam không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam trong đa số các ngành dịch vụ phù hợp với hiện trạng chính sách pháp luật Việt Nam về ngành đó.Tuy nhiên, cam kết trong một số ngành lại thoáng hơn hoặc ...

Cam kết dịch vụ có liên quan tới đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam không?
Cam kết dịch vụ có liên quan tới đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Về nguyên tắc, cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong các ngành dịch vụ cụ thể chỉ liên quan đến đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam (dưới các hình thức doanh nghiệp liên doanh, doanh ...

Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ FDI đã được cấp phép thành lập và hoạt động ở Việt Nam trước ngày 11/1/2007 sẽ xử lý như thế nào?
Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ FDI đã được cấp phép thành lập và hoạt động ở Việt Nam trước ngày 11/1/2007 sẽ xử lý như thế nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết đảm bảo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước khi Việt Nam gia nhập WTO (11/1/2007) sẽ tiếp tục được hưởng các điều kiện, ...

Việt Nam có cam kết cho phép cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam không?
Việt Nam có cam kết cho phép cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Liên quan đến các cá nhân cung cấp dịch vụ là người nước ngoài, Việt Nam cam kết: Cho phép các nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành, chuyên gia của các doanh nghiệp nước ngoài được nhập ...

Việt Nam cam kết cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam trong những ngành dịch vụ nào?
Việt Nam cam kết cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam trong những ngành dịch vụ nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Về nguyên tắc, Việt Nam không cam kết cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được lập chi nhánh tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ trừ các ngành sau: Dịch vụ pháp lý; Dịch vụ máy tính và các ...

Việt Nam cam kết cho phép lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo lộ trình trong những ngành dịch vụ nào?
Việt Nam cam kết cho phép lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo lộ trình trong những ngành dịch vụ nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài (thành viên WTO) thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sau một thời gian nhất định kể từ ngày gia nhập WTO (gọi là lộ trình) ...

Việt Nam cam kết cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài kể từ thời điểm gia nhập WTO trong những ngành dịch vụ nào?
Việt Nam cam kết cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài kể từ thời điểm gia nhập WTO trong những ngành dịch vụ nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Theo cam kết, Việt Nam phải cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài (thành viên WTO) thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ngay từ khi gia nhập (11/ 1/2007) trong những ngành/phân ngành dịch ...

Theo cam kết nền về dịch vụ, Việt Nam cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam dưới hình thức nào?
Theo cam kết nền về dịch vụ, Việt Nam cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam dưới hình thức nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết cho phép nhà đầu tư nước ngoài được tham gia cung cấp dịch vụ tại Việt Nam dưới các hình thức: Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam; Doanh nghiệp liên doanh với ...

Cam kết WTO về dịch vụ của Việt Nam có điểm gì khác biệt so với cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 2002?
Cam kết WTO về dịch vụ của Việt Nam có điểm gì khác biệt so với cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 2002?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

So với cam kết về dịch vụ trong Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), cam kết về dịch vụ trong WTO của Việt Nam rộng hơn về diện và sâu hơn về mức độ.Cụ thể:- Về ...

Theo Biểu cam kết dịch vụ, Việt Nam sẽ mở cửa những dịch vụ nào khi gia nhập WTO?
Theo Biểu cam kết dịch vụ, Việt Nam sẽ mở cửa những dịch vụ nào khi gia nhập WTO?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Trong Biểu cam kết dịch vụ của mình, Việt Nam đã đưa ra cam kết mở cửa (phải cho phép doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam tối thiểu ở mức như đã cam kết) đối với 11 ngành ...

Theo Hiệp định GATS, Việt Nam có nghĩa vụ gì liên quan đến dịch vụ?
Theo Hiệp định GATS, Việt Nam có nghĩa vụ gì liên quan đến dịch vụ?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Hiệp định GATS quy định những nghĩa vụ chung về dịch vụ mà tất cả các nước thành viên WTO đều phải tuân thủ. Là thành viên WTO, Việt Nam cũng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ này, bao ...

Cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO được quy định ở đâu?
Cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO được quy định ở đâu?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 13 tháng 7, 2012

Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về dịch vụ được nêu tại 03 nhóm văn bản sau đây: Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam (cam kết cụ thể trong từng ngành dịch vụ có cam kết); Cam kết về minh ...

Việt Nam có đưa ra cam kết nào về ngoại hối hay không?
Việt Nam có đưa ra cam kết nào về ngoại hối hay không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

Về ngoại hối, Việt Nam cam kết như sau:- Về giao dịch vãng lai: dỡ bỏ tất cả các biện pháp kiểm soát giao dịch vãng lai (và trên thực tế Việt Nam đã thực hiện cam kết này);- Về giao dịch vốn: ...

Những hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các ngân hàng Việt Nam?
Những hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các ngân hàng Việt Nam?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết về việc góp vốn dưới hình thức mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam như sau:- Đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh được cổ phần ...

Việt Nam có thể áp dụng các biện pháp khác ngoài cam kết đối với việc thành lập, tham gia, hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính không?
Việt Nam có thể áp dụng các biện pháp khác ngoài cam kết đối với việc thành lập, tham gia, hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 12 tháng 7, 2012

Do tính đặc thù và tầm quan trọng của dịch vụ tài chính (đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đối với các nhà đầu tư, những người gửi tiền…), WTO cho phép các nước thành viên được ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật