Việt Nam có cam kết về đảm bảo kết nối không?

Việt Nam có cam kết về đảm bảo kết nối không?


Việt Nam cam kết ban hành các quy định về kết nối, bao gồm:

  • Các điều kiện để Đảm bảo Kết nối;

  • Các thủ tục về Đàm phán kết nối;

  • Thoả thuận Kết nối mẫu;

  • Thủ tục giải quyết Tranh chấp kết nối.


Bình luận