Việt Nam cam kết những dịch vụ kinh doanh nào khi gia nhập WTO?

Việt Nam cam kết những dịch vụ kinh doanh nào khi gia nhập WTO?


Gia nhập WTO, Việt Nam đã đưa ra cam kết mở cửa thị trường đối với các dịch vụ kinh doanh (bao gồm cả các dịch vụ chuyên môn) sau đây:

-           Dịch vụ pháp lý;
-           Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán, dịch vụ thuế;
-           Dịch vụ kiến trúc;
-           Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ;
-           Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị;
-           Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan;
-           Dịch vụ nghiên cứu và phát triển;
-           Dịch vụ quảng cáo;
-           Dịch vụ nghiên cứu thị trường;
-           Dịch vụ tư vấn quản lý, dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý;
-           Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật;
-           Dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ;
-           Dịch vụ liên quan đến sản xuất;
-           Dịch vụ liên quan đến tư vấn khoa học kỹ thuật.

Như vậy, đối với các loại dịch vụ này, Việt Nam buộc phải mở cửa thị trường (cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào việc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân Việt Nam) ít nhất là theo các mức như đã cam kết. Đối với các dịch vụ kinh doanh khác chưa cam kết, Việt Nam có quyền tự do mở cửa thị trường theo mức độ và cách thức mà mình muốn.

Bình luận