Tư vấn Mua Bán Và Sáp Nhập Công Ty

Tư vấn Mua Bán Và Sáp Nhập Công Ty
Luật sư của chúng tôi hành nghề thông qua việc đại diện cho khách hàng là các Quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong nước hay các tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời, Luật sư của chúng tôi tư vấn cho khách hàng các phương thức giao dịch hợp lý nhất, tiến hành đánh giá tình trạng pháp lý của công ty mục tiêu, chuẩn bị và soạn thảo tài liệu phục vụ cho giao dịch kinh doanh bất động sản, thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu thông tin cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng đạt được các phê chuẩn cần thiết theo quy định của pháp luật, và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã định sẵn.
Dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi liên quan đến các dự án Mua bán Sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:
1. Mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong và ngoài nước;
2. Lập báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;
3. Cơ cấu các giao dịch;
4. Tham gia đàm phán hợp đồng;
5. Tư vấn kế hoạch đấu thầu để mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc doanh nghiệp khác;
6. Tư vấn và soạn thảo tài liệu giao dịch, bao gồm các hợp đồng mua bán và các thỏa thuận cổ đông;
7. Tư vấn về thuế, luật lao động và những tình huống pháp lý phức tạp khác phát sinh trong giao dịch;
8. Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương để giúp khách hàng đạt được các giấy phép cần thiết theo quy định của pháp luật;
9. Tư vấn các vấn đề về luật cạnh tranh (chống độc quyền);
10. Tư vấn đầu tư vốn cổ phần trong nước và quốc tế, tài trợ vốn; và
11. Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp.
--------------------------------------------------------------------------------
Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn :

Bình luận