Quy định về trợ cấp nông nghiệp có khác quy định về trợ cấp hàng phi nông nghiệp không?Là nhóm hàng hoá nhạy cảm (do liên quan đến một bộ phận dân cư thu nhập thấp, an ninh lương thực…), hàng nông sản hiện được xếp vào diện “đặc biệt” so với hàng hoá phi nông nghiệp. Hiện tại, mức độ trợ cấp đối với nhóm mặt hàng này cao hơn nhiều so với nhóm hàng phi nông nghiệp và tập trung ở các nước phát triển.

Vì vậy, trong WTO, vấn đề trợ cấp đối với hai nhóm hàng này được điều chỉnh bởi 02 hệ thống quy định khác nhau:

Trợ cấp đối với sản phẩm phi nông nghiệp: quy định tại Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (Agreement on Subsidy and Countervailing Measures - Hiệp định SCM);
Trợ cấp nông nghiệp: quy định tại Hiệp định Nông nghiệp

So với các quy định về trợ cấp áp dụng cho hàng phi nông nghiệp, quy định về trợ cấp cho nông sản ít hạn chế hơn, với nhiều loại hình trợ cấp được thừa nhận hơn và mức độ trợ cấp được phép cũng linh hoạt hơn.

Doanh nghiệp cần biết về các nguyên tắc và phạm vi trợ cấp nông nghiệp được phép để có thể đề xuất hỗ trợ từ phía Nhà nước, tận dụng các quyền lợi hợp pháp của mình.

Bình luận