Khi gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết cụ thể nào về trợ cấp nông nghiệp (khác các quy định chung tại Hiệp định nông nghiệp) không?Việt Nam cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về trợ cấp tại Hiệp định Nông nghiệp (không trừ ngoại lệ nào). Vì vậy, không có cam kết nào khác biệt về việc trợ cấp cho doanh nghiệp so với các nội dung của Hiệp định Nông nghiệp như đã trình bày ở trên..

Tuy nhiên, nông nghiệp nói chung và trợ cấp nông nghiệp nói riêng là những vấn đề khá phức tạp trong WTO. Việc phân tích và tận dụng những cơ hội về trợ cấp nông nghiệp được phép cần được thực hiện với trợ giúp của các chuyên gia về vấn đề này.

Bình luận