Đối với dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ, nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động ở Việt Nam dưới hình thức nào?

Đối với dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ, nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động ở Việt Nam dưới hình thức nào?


Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, để cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điều kiện sau:

  1. Là pháp nhân của một nước thành viên WTO; và

  2. Cung cấp dịch vụ tại Việt Nam dưới một trong các hình thức hiện diện sau:  • Lập văn phòng đại diện (không được trực tiếp thực hiện các hoạt động sinh lời);

  • Liên doanh với đối tác Việt Nam;

  • Lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam


Ngoài ra, doanh nghiệp dịch vụ kiến trúc hoặc tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng Việt Nam khi không có hiện diện thương mại tại Việt Nam kể từ ngày 11/1/2007 (gọi là hình thức cung cấp dịch vụ qua biên giới).


Hộp 4 - Nhà đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ tại Việt Nam bị hạn chế gì về loại hoạt động?

  • Đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: cho đến trước ngày 11/1/2009, các doanh nghiệp này chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Sau 11/1/2009, hạn chế này bị bãi bỏ, các doanh nghiệp này có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các khách hàng Việt Nam);

  • Đối với tất cả các trường hợp: phải xin phép và được Chính phủ Việt Nam chấp thuận khi thực hiện các dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển nông thôn, quy hoạch phát triển ngành.Bình luận