Doanh nghiệp viễn thông nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam

Doanh nghiệp viễn thông nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được cung cấp dịch vụ viễn thông vào Việt Nam không?


Việc các doanh nghiệp viễn thông nước ngoài không có hiện diện thương mại (không có đối tác BCC, không thành lập liên doanh, không có chi nhánh...) tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ viễn thông quốc tế cho các khách hàng tại Việt Nam là phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới (phương thức 1).
Về phương thức này đối với dịch vụ viễn thông, Việt Nam cam kết như sau:

  • Đối với dịch vụ hữu tuyến và di động mặt đất: nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở nước ngoài phải thông qua thoả thuận thương mại với pháp nhân được thành lập tại Việt Nam và được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế tại Việt Nam để tiếp cận khách hàng tại Việt Nam;

  • Đối với dịch vụ vệ tinh, kể từ ngày 11/1/2007 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được chỉ được cung cấp dịch vụ cho một nhóm hạn chế khách hàng (ví dụ khách hàng kinh doanh ngoài biển, các cơ quan chính phủ, các cơ quan ngoại giao của nước ngoài...); từ 11/1/2010, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở nước ngoài sẽ được mở rộng loại đối tượng khách hàng tại Việt Nam (thêm nhóm khách hàng là các công ty đa quốc gia).
Hộp 5 - Các công ty đa quốc gia được sử dụng dịch vụ vệ tinh của nước ngoài phải đáp ứng điều kiện gì?
Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam cho phép các công ty đa quốc gia được sử dụng dịch vụ vệ tinh của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không có hiện diện thương mại ở Việt Nam.
Công ty đa quốc gia trong cam kết được hiểu là công ty đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Có hiện diện thương mại ở Việt Nam;

  2. Đã hoạt động như một công ty đa quốc gia trên 5 năm;

  3. Được niêm yết trên thị trường chứng khoán của ít nhất một nước thành viên WTO; và

  4. Được cấp phép sử dụng trạm mặt đất-vệ tinh ở ít nhất một nước thành viên WTO.Bình luận