Trả cổ tức cho cổ đông
Doanh nghiệp tư nhân

Trả cổ tức cho cổ đông

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. 2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi ...