Đầu tư nước ngoài - Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chứng khoán nào?

Hỏi: Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ chứng khoán nào?

Đáp: Liên quan đến các dịch vụ chứng khoán, Việt Nam cam kết cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia cung cấp các dịch vụ chứng khoán sau tại Việt Nam:

  1. Giao dịch cho tài khoản của mình hoặc tài khoản của khách hàng tại sở giao dịch chứng khoán, thị trường giao dịch trực tiếp (OTC) hay các thị trường khác những sản phẩm sau:

   • Các công cụ phái sinh, bao gồm cả hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền lựa chọn;

   • Các chứng khoán có thể chuyển nhượng;

   • Các công cụ có thể chuyển nhượng khác và các tài sản tài chính,  trừ vàng khối.

(Các dịch vụ này bao gồm cả nghiệp vụ môi giới)

 1. Tham gia vào các đợt phát hành mọi loại chứng khoán, bao gồm bảo lãnh phát hành, và làm đại lý bán (chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng), cung cấp các dịch vụ liên quan đến các đợt phát hành đó);

 2. Quản lý tài sản (bao gồm quản lý danh mục đầu tư, mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu ký và tín thác);

 3. Các dịch vụ thanh toán và thanh toán bù trừ chứng khoán, các công cụ phái sinh và các sản phẩm liên quan đến chứng khoán khác;

 4. Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán.


(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận