Đầu tư nước ngoài - thành lập loại hình nào trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có thể thiết lập hiện diện thương mại tại Việt Nam theo những hình thức nào?


Theo cam kết trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nước ngoài được quyền hiện diện ở Việt Nam dưới các hình thức:

 1. Văn phòng đại diện (tuy nhiên các văn phòng đại diện không được phép kinh doanh sinh lời trực tiếp);

 2. Liên doanh với đối tác Việt Nam;

 3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (với những hạn chế về loại dịch vụ được phép cung cấp theo lộ trình);

 4. Chi nhánh (với điều kiện mở sau 11/1/2012 và chi nhánh chỉ cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ).

 5.  Hạn chế về loại dịch vụ mà doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước ngoài được phép cung cấp
  Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước ngoài không được kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm bắt buộc, bao gồm:
  - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba;
  - Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt;
  - Bảo hiểm các công trình dầu khí và các công trình dễ gây nguy hiểm đến an ninh cộng đồng và môi trường.
  Cũng theo cam kết thì tất cả các hạn chế này phải được bãi bỏ từ ngày 1/1/2008.


(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận