Đầu tư nước ngoài - Nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư, xây dựng và vận hành các kho ngoại quan ở Việt Nam không?

Hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư, xây dựng và vận hành các kho ngoại quan ở Việt Nam không?


Đáp: Gia nhập WTO, Việt Nam có đưa ra cam kết về dịch vụ kho bãi (dịch vụ mang mã CPC 742 trong Bảng Phân loại sản phẩm trung tâm của Liên Hợp Quốc).

Tiêu chí phân loại dịch vụ tại mã CPC 742 này là loại hàng hóa lưu giữ (hàng lạnh, chất lỏng hoặc ga...) mà không theo hình thức pháp lý của kho bãi (kho ngoại quan hay kho nội địa). Do đó, có thể hiểu dịch vụ mã CPC 742 mà Việt Nam đã cam kết bao gồm cả kho ngoại quan. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư, xây dựng và vận hành các kho ngoại quan sẽ phải áp dụng các hạn chế nêu tại biểu cam kết dịch vụ kho bãi.

Theo cam kết đối với dịch vụ kho bãi thì:

  • Từ ngày 11/1/2007, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh tại Việt Nam để kinh doanh kho ngoại quan với điều kiện trong đó tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 51%;

  • Từ ngày 11/1/2014, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.


Bình luận