Đầu tư nước ngoài - Cung cấp dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Hỏi: Doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có được cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam không?


Đáp: Trong Biểu cam kết, việc các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam được xếp vào diện “cung cấp dịch vụ qua phương thức 1” (cung cấp qua biên giới).

Theo cam kết, Việt Nam không hạn chế phương thức cung cấp qua biên giới đối với dịch vụ kế toán, kiểm toán, ghi sổ kế toán, dịch vụ thuế. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể thuê doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài cung cấp các dịch vụ cho mình.


Để cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán qua biên giới, các bên có thể thực hiện những hoạt động gì?
Việt Nam cam kết cho phép các nhà cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán của các nước thành viên khác được cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán qua biên giới. Thực hiện cam kết này, Việt Nam đồng thời cho phép các bên liên quan thực hiện những hoạt động liên quan (kể cả các hoạt động thuộc các phương thức cung cấp dịch vụ khác), ví dụ:- Doanh nghiệp Việt Nam có thể gửi tài liệu, giấy tờ, sổ sách kế toán của mình ra nước ngoài để các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài xem xét trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán;

- Các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nước ngoài có thể cử người sang Việt Nam để thu thập thông tin, số liệu về doanh nghiệp Việt Nam (phương thức cung cấp 4 - hiện diện của tự nhiên nhân), hoặc có thể phối hợp với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán trong nước để cùng nhau thực hiện công việc (phương thức 3 - hiện diện thương mại).


(Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Mobile: 0938188889 – lawyer.vu@bacvietluat.vn) – Công ty Luật Bắc Việt (www.bacvietluat.vn)

Bình luận