Giải thể doanh nghiệp từ 1/7/2015
Đại Hội đồng cổ đông

Giải thể doanh nghiệp từ 1/7/2015

Giải thể doanh nghiệp Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 202, 203, 204 Luật Doanh nghiệp 2014. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận ...

Thông báo con dấu và mẫu dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015
Đại Hội đồng cổ đông

Thông báo con dấu và mẫu dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015

Thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu ...

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 1/7/3015
Đại Hội đồng cổ đông

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 1/7/3015

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh – Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi các nội dung trên Giấy chứng ...

Bất cập Luật Doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn
Đại Hội đồng cổ đông

Bất cập Luật Doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn

Bất cập Luật Doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn Thành lập DN: Đăng ký, hay là “xin”? Những ‘điểm mù’ ở cơ chế cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là nguyên nhân gây ra tình trạng… có ...

Luật doanh nghiệp 2014: những đột phá thể chế
Đại Hội đồng cổ đông

Luật doanh nghiệp 2014: những đột phá thể chế

Ngày 26/11, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 Chương 213 Điều với nhiều điểm mới tích cực. Sau cuộc đột phá về thể chế của văn bản mang tên “Luật Doanh nghiệp” năm ...

Thành lập doanh nghiệp 2015: không còn mã ngành
Đại Hội đồng cổ đông

Thành lập doanh nghiệp 2015: không còn mã ngành

Bãi bỏ quy định đề nghị doanh nghiệp cung cấp mã ngành khi thực hiện đăng ký kinh doanh Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ quy định về việc doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, ...

Thành lập công ty 2015: quy định về con dấu
Đại Hội đồng cổ đông

Thành lập công ty 2015: quy định về con dấu

Cải cách quan trọng về con dấu trong thành lập công ty Về vấn đề con dấu của doanh nghiệp, dù chưa thể bỏ hoàn toàn việc sử dụng con dấu, nhưng đã có bước cải cách quan trọng. Trước đây ...