Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi tên công ty
Chất lượng thực phẩm

Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi tên công ty

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay tên công ty như sau: 1. Tư vấn quy định về tên doanh nghiệp: - Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ ...

Thay đổi tên công ty
Chất lượng thực phẩm

Thay đổi tên công ty

 THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY 1. Pháp luật về tên công ty: + Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, Tên viết gia dịch quốc tế và Tên viết tắt. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh một trong số các tên nêu ...