Cam kết dịch vụ có liên quan tới đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam không?Về nguyên tắc, cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong các ngành dịch vụ cụ thể chỉ liên quan đến đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam (dưới các hình thức doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện) chứ không liên quan đến đầu tư gián tiếp.

Tuy nhiên, trong cam kết nền (Báo cáo của Ban Công tác về việc gia nhập WTO của Việt Nam), Việt Nam đã đưa ra cam kết về việc nhà đầu tư nước ngoài được tham gia góp vốn dưới hình thức mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể:


    1. Nhà đầu tư nước ngoài phải được phép mua cổ phần tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam với tổng mức vốn cổ phần do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong một doanh nghiệp không vượt quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép;Trên thực tế, đối với các doanh nghiệp đã niêm yết, Việt Nam đã mở cửa rộng hơn cam kết bằng việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ không quá 49% (trừ ngành ngân hàng) tổng mức vốn điều lệ của doanh nghiệp.


    1. Việt Nam phải bỏ mức giới hạn 30% nói trên từ ngày 11/1/2008. Khi đó, mức giới hạn thay thế trong các ngành/phân ngành dịch vụ đã có cam kết chính là mức nêu trong cam kết đối với ngành/phân ngành đó.Ví dụ, theo cam kết, kể từ ngày 1/1/2009, Việt Nam phải cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường. Như vậy, từ thời điểm này, các nhà đầu tư nước ngoài cũng được quyền mua 100% cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ này.

Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, bên nước ngoài được mua ở mức tối đa là 30% tổng số cổ phần.

Bình luận