Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng tại Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng tại Việt Nam theo các hình thức và điều kiện nào?


Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng cho các nhà đầu tư nước ngoài như sau:
Đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản (dịch vụ thoại, truyền số liệu, thuê kênh riêng,….), nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép đầu tư để cung cấp dịch vụ ở Việt Nam dưới các hình thức:

  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh; hoặc

  • Doanh nghiệp liên doanh với đối tác Việt Nam (là nhà khai thác dịch vụ Việt Nam đã được cấp phép trong lĩnh vực đó) với điều kiện vốn góp tối đa của phía nước ngoài không quá 49% vốn pháp định của liên doanh.


Đối với các dịch vụ viễn thông gia tăng giá trị (thư điện tử, fax, chuyển đổi giao thức,….), các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép đầu tư để cung cấp dịch vụ ở Việt Nam dưới các hình thức:

  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh; hoặc

  • Doanh nghiệp liên doanh với đối tác Việt Nam (là nhà khai thác dịch vụ Việt Nam đã được cấp phép trong lĩnh vực đó) với điều kiện tỷ lệ vốn góp nước ngoài trong liên doanh không quá 50%.


Bình luận