Các dự án xây các khu siêu thị để cho thuê gian hàng có phải áp dụng các hạn chế quy định tại biểu cam kết về dịch vụ phân phối

Các dự án xây các khu siêu thị để cho thuê gian hàng có phải áp dụng các hạn chế quy định tại biểu cam kết về dịch vụ phân phối không?


Việc xây các khu siêu thị để cho thuê các gian hàng và việc thực hiện dịch vụ phân phối là hai việc khác nhau. Nếu doanh nghiệp chỉ đầu tư để xây khu siêu thị, sau đó cho thuê gian hàng thì không phải là dịch vụ phân phối và sẽ không phải áp dụng các hạn chế quy định tại cam kết dịch vụ phân phối.

Chỉ khi nào chủ đầu tư (xây khu siêu thị) cũng đồng thời trực tiếp bán các sản phẩm, hàng hóa tại siêu thị đó thì lúc đó mới được coi là thực hiện dịch vụ phân phối và phải tuân thủ các quy định liên quan đến cam kết về dịch vụ phân phối.

Bình luận