Đầu tư có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài
Các Dịch vụ chính

Đầu tư có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài: 1. Phát thanh, truyền hình. 2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá. 3. Khai thác, chế biến khoáng ...

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư
Các Dịch vụ chính

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư I. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng 1. Sản xuất, chế biến các chất ma túy; 2. Đầu tư kinh doanh dịch vụ ...