PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ hàng hải tại Việt Nam dưới các hình thức nào?
Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ hàng hải tại Việt Nam dưới các hình thức nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ hàng hải tại Việt Nam dưới các hình thức nào?Đáp: Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải ...

Các doanh nghiệp hàng hải nước ngoài chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ nào cho các khách hàng tại Việt Nam?
Các doanh nghiệp hàng hải nước ngoài chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ nào cho các khách hàng tại Việt Nam?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Hỏi: Các doanh nghiệp hàng hải nước ngoài chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ nào cho các khách hàng tại Việt Nam?Đáp:Gia nhập WTO, Việt Nam chỉ cam kết cho ...

Đầu tư nước ngoài - Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những dịch vụ vận tải nào?
Đầu tư nước ngoài - Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những dịch vụ vận tải nào?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 11 tháng 7, 2012

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những dịch vụ vận tải nào?Gia nhập WTO, Việt Nam đưa ra cam kết mở cửa thị trường đối với các loại dịch vụ vận tải sau đây:- Đối với ...

Việt Nam quy định về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối ở văn bản
Việt Nam quy định về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối ở văn bản
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam quy định về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối ở văn bản nào?Các văn bản pháp luật trong nước điều chỉnh dịch vụ phân phối bao gồm: Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Đầu tư năm ...

Các dự án xây các khu siêu thị để cho thuê gian hàng có phải áp dụng các hạn chế quy định tại biểu cam kết về dịch vụ phân phối
Các dự án xây các khu siêu thị để cho thuê gian hàng có phải áp dụng các hạn chế quy định tại biểu cam kết về dịch vụ phân phối
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Các dự án xây các khu siêu thị để cho thuê gian hàng có phải áp dụng các hạn chế quy định tại biểu cam kết về dịch vụ phân phối không?Việc xây các khu siêu thị để cho thuê các gian hàng và ...

Doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam có được lập cơ sở bán lẻ để bán các sản phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu
Doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam có được lập cơ sở bán lẻ để bán các sản phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam có được lập cơ sở bán lẻ để bán các sản phẩm do mình sản xuất hoặc nhập khẩu không?Quyền phân phối đối với các doanh nghiệp có vốn ...

Doanh nghiệp FDI được quyền nhập khẩu sản phẩm có được đồng thời phân phối sản phẩm
Doanh nghiệp FDI được quyền nhập khẩu sản phẩm có được đồng thời phân phối sản phẩm
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Doanh nghiệp FDI được quyền nhập khẩu sản phẩm có được đồng thời phân phối sản phẩm đó hay không?Theo cam kết, quyền nhập khẩu không gắn với quyền phân phối. Vì vậy, các doanh nghiệp, kể ...

Nhà phân phối nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được phân phối hàng hóa
Nhà phân phối nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được phân phối hàng hóa
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Nhà phân phối nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được phân phối hàng hóa ở Việt Nam không?Theo cam kết WTO, đối với các doanh nghiệp phân phối nước ngoài không có hiện ...

Doanh nghiệp phân phối nước ngoài có được lập chi nhánh để phân phối hàng hóa ở Việt Nam không
Doanh nghiệp phân phối nước ngoài có được lập chi nhánh để phân phối hàng hóa ở Việt Nam không
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Doanh nghiệp phân phối nước ngoài có được lập chi nhánh để phân phối hàng hóa ở Việt Nam không?Việt Nam không cam kết về việc cho phép doanh nghiệp phân phối nước ngoài được lập chi nhánh ...

Tình hình cấp phép cho các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực phân phối ở Việt Nam
Tình hình cấp phép cho các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực phân phối ở Việt Nam
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Tình hình cấp phép cho các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực phân phối ở Việt Nam?Trước khi gia nhập WTO, trên thực tế Việt Nam đã cho phép các doanh nghiệp phân phối nước ngoài được thiết lập liên ...

Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ đầu tiên của nhà phân phối FDI?
Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ đầu tiên của nhà phân phối FDI?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Cơ quan Nhà nước căn cứ vào đâu để cho phép hay từ chối việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ đầu tiên của nhà phân phối FDI?Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam có quyền xem xét nhu cầu ...

Lộ trình mở cửa phân phối từng loại hàng hóa cho các nhà phân phối FDI
Lộ trình mở cửa phân phối từng loại hàng hóa cho các nhà phân phối FDI
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Lộ trình mở cửa phân phối từng loại hàng hóa cho các nhà phân phối FDI?Theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO, nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài được phép phân phối các sản ...

Nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài được phép phân phối
Nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài được phép phân phối
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Nhà phân phối có vốn đầu tư nước ngoài được phép phân phối những loại hàng hóa nào?Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa các dịch vụ phân phối đối với tất cả các sản phẩm sản xuất ...

Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những dịch vụ phân phối nào
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường những dịch vụ phân phối nào
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

 Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Phân PhốiViệt Nam cam kết mở cửa thị trường những dịch vụ phân phối nào khi gia nhập WTO?Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết mở cửa tất cả các phân ngành ...

Cơ quan quản lý Nhà nước về viễn thông có phải độc lập với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông
Cơ quan quản lý Nhà nước về viễn thông có phải độc lập với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Cơ quan quản lý Nhà nước về viễn thông có phải độc lập với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên thị trường không?Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết cơ quan quản lý nhà nước ...

Việt Nam cam kết như thế nào về quy trình, thủ tục cấp phép trong lĩnh vực viễn thông
Việt Nam cam kết như thế nào về quy trình, thủ tục cấp phép trong lĩnh vực viễn thông
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết như thế nào về quy trình, thủ tục cấp phép trong lĩnh vực viễn thông?Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết đảm bảo với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin cấp ...

Việt Nam có cam kết về đảm bảo kết nối không?
Việt Nam có cam kết về đảm bảo kết nối không?
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam có cam kết về đảm bảo kết nối không?Việt Nam cam kết ban hành các quy định về kết nối, bao gồm: Các điều kiện để Đảm bảo Kết nối; Các thủ tục về Đàm phán kết nối; Thoả ...

Việt Nam cam kết đảm bảo các quyền gì cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam
Việt Nam cam kết đảm bảo các quyền gì cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Việt Nam cam kết đảm bảo các quyền gì cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam?Khi gia nhập WTO, Việt Nam cam kết tuân thủ Phụ lục về dịch vụ viễn thông của GATS.Thực hiện cam kết ...

Doanh nghiệp viễn thông nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam
Doanh nghiệp viễn thông nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Doanh nghiệp viễn thông nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam có được cung cấp dịch vụ viễn thông vào Việt Nam không?Việc các doanh nghiệp viễn thông nước ngoài không có hiện ...

Doanh nghiệp nước ngoài sở hữu cáp quang biển có được bán dung lượng cáp quang biển
Doanh nghiệp nước ngoài sở hữu cáp quang biển có được bán dung lượng cáp quang biển
 • Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về ngành dệt may
 • 04 tháng 7, 2012

Doanh nghiệp nước ngoài sở hữu cáp quang biển có được bán dung lượng cáp quang biển cho các doanh nghiệp Việt Nam không?Theo cam kết về dịch vụ viễn thông của Việt Nam trong WTO, các doanh nghiệp ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật