Nộp chậm thuế môn bài bị phạt thế nào?

Nộp chậm thuế môn bài bị phạt thế nào?

Thông tư 60/2007/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
"2. Khai thuế môn bài là loại khai thuế theo năm.
Trường hợp đang kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm đó.

Trường hợp người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc của người nộp thuế bắt đầu kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. "

Nếu nhận MST vào ngày 30, 31 (Cuối tháng )/05 => bạn còn phải làm thủ tục mua hoá đơn nữa chứ và đương nhiên bạn mua hoá đơn sẽ rơi vào tháng sau (1, 2 tây tháng 6) => tháng 6 mới bắt đầu kinh doanh => khai và nộp thuế môn bài vào tháng 6.

Trước 1/7/2007 Phạt nộp chậm 0,1%/ngày theo các Luật thuế.
Hiên nay, Phạt nộp chậm 0,05%/ngày theo Luật quản lý thuế (Hướng dẫn tại NĐ 85/2007/NĐ-CP và TT 60/2007/TT-BTC)

-Theo quy định tại khoản 2, điều 12, Nghị định 98/2007/NĐ-CP Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: Mức xử phạt là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

bạn tham khảo Thông tư 61:phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế
"3. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:
3.1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 đến 10 ngày làm việc;
3.2. Phạt tiền 1.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày làm việc;
3.3. Phạt tiền 1.650.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 300.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày làm việc"

Theo kinh nghiệm của tớ ( Chi cục thuế Quận Ba Đình)
Bạn mang tờ khai lên nộp, cán bộ thuế sẽ hướng dẫn bạn đến phòng cưỡng chế phạt thuế. Họ thu tờ khai và in cho bạn 2 liên biên bản nộp phạt có ghi rõ mức phạt bao nhiêu. Bạn phải mang về cho giám đốc ký tên đóng dấu sau đó mang xiền đến kho bạc nộp. Sau đó cầm giấy nộp tiền vào kho bạc và biên bản phạt mang đến phòng cưỡng chế bạn sẽ nhận lại 1 liên của tờ khai và biên bản phạt.=> vậy là xong

Bình luận