Tin hot

Hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp

Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp:

+ Biên bản họp về việc thay đổi tên

+ Quyết định về việc thay đổi tên;

+ Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

+ Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông (đối với trường hợp thay đổi lần đầu);

+ Giấy ủy quyền;

+ Các giấy tờ khác có liên quan.
  • TAG :